Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Słowniczek

Wydawca - YES Biżuteria S.A., z siedzibą przy ul. Świerzawskiej 1, 60-321 wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743417, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 4.579.480,00 zł w całości wpłacony, duży przedsiębiorca w rozumieniu art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która wydaje e-Kartę Podarunkową VERONA.

e-Karta Podarunkowa VERONA - bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do realizacji zakupu Towarów i/lub Usług w Salonach VERONA zwany dalej “e-Karta Podarunkowa VERONA”.

Nabywca - osoba, firma lub instytucja, która nabywa od Wydawcy e-Kartę Podarunkową VERONA w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości wygenerowanej e-Karty Podarunkowej VERONA.

Użytkownik - każdorazowy okaziciel e-Karty Podarunkowej VERONA.

Wartość do wykorzystania - przypisana na e-Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć u Wydawcy towary i/lub Usług przy użyciu e-Karty Podarunkowej VERONA.

Transakcja - dokonana przy użyciu e-Karty Podarunkowej VERONA operacja polegająca na dokonaniu płatności e-Kartą Podarunkową za towary i/lub Usługi oferowane przez Wydawcę poprzez obniżenie wartości e-Karty Podarunkowej o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów.

Towary - produkty oraz usługi oferowane do sprzedaży z oferty własnej na w Salonach VERONA (z wyłączeniem zegarków innych niż Domani oraz Kart Podarunkowych).

Zabezpieczenia karty:

1) Indywidualny Numer przypisany do danej e-karty.

2) Trzycyfrowy kod zabezpieczający przypisany indywidualnie do e-Karty Podarunkowej VERONA.

3) Kod PIN - wykorzystywany do potwierdzenia płatności przez Klienta w sklepie internetowym na VERONA.pl.

§ 1 Warunki ogólne

 1. e-Karta Podarunkowa VERONA może być użyta wyłącznie w Salonach VERONA (pełna lista na: https://verona.pl/pages/salony/): z wyłączeniem: M1 Kraków oraz Kamienna Góra.
 2. e-Karta Podarunkowa VERONA nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie można dokonać zwrotu e-Karty Podarunkowej VERONA.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za e-Karty Podarunkowe VERONA, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.
 4. Termin ważności e-Karty Podarunkowej VERONA podany jest na e-karcie.
 5. Nabywca w chwili wydania e-Karty Podarunkowej VERONA otrzymuje notę księgową lub inny niefiskalny dokument sprzedaży, potwierdzający nabycie oraz wartość nabywanej e-Karty Podarunkowej VERONA.
 6. Saldo oraz termin ważności e-Karty można sprawdzić na stronie https://boncard.pl/saldo-bonu/.

 

§ 2 e-Karta Podarunkowa VERONA

 1. e-Karta Podarunkowa VERONA nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 2. Nie ma możliwości wielokrotnego doładowania zakupionej e-Karty Podarunkowej VERONA.
 3. e-Karta Podarunkowa VERONA po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w sieci VERONA. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności e-Karty Podarunkowej VERONA na e-Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy i/lub Użytkownika.
 4. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo e-Karty Podarunkowej VERONA.
 5. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia e-Karty Podarunkowej VERONA po jej przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia e-Karty Podarunkowej VERONA przez osoby postronne. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia e-Karty Podarunkowej VERONA, o których mowa powyżej e-Karta Podarunkowa VERONA nie podlega wymianie na nową.
 6. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia, bezpośrednio w Salonie VERONA aktualnej wysokości kwoty pozostałej do wykorzystania na e-Karcie Podarunkowej VERONA.

 

§ 3 Płatność e-Kartą Podarunkową VERONA

 1. YES Biżuteria S.A. przyjmuje do realizacji e-Karty Podarunkowe w Salonach VERONA w formie papierowej lub w formie numeru (wraz z kodem) z dowolnego urządzenia mobilnego.
 2. e-Kartę Podarunkową VERONA można wymienić na dowolną biżuterię lub usługę oferowaną w Salonach.
 3. Przy realizacji e-Karty Podarunkowej VERONA, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż aktualna wartość e-Karty Podarunkowej VERONA.
 4. e-Karty Podarunkowe VERONA są tylko i wyłącznie na okaziciela. Wydawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie e-Karty Podarunkowej VERONA.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą/kredytową, Kartą lub e-Kartą Podarunkową VERONA, gdy wartość zakupu towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość na e-Karcie Podarunkowej VERONA.
 6. Nabywca lub Użytkownik może posłużyć się e-Kartą Podarunkową VERONA wielokrotnie dokonując płatności do wyczerpania środków na e-Karcie Podarunkowej VERONA w okresie jej ważności.
 7. Nabywca lub Użytkownik, podczas jednej płatności za towar lub usługę, może połączyć kilka e-Kart lub Kart Podarunkowych VERONA - wykorzystując określone wartości dostępne na e-Karcie lub Karcie Podarunkowej VERONA.
 8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności e-Kartą Podarunkową VERONA w przypadku braku środków na karcie, upływu terminu ważności karty, czy też przejściowych technicznych możliwości realizacji płatności e-Kartą Podarunkową VERONA (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym, uszkodzenia e-Karty Podarunkowej VERONA). Przejściowe przeszkody techniczne nie mają negatywnego wpływu na ewentualne roszczenia dotyczące możliwości wykorzystania e-Karty Podarunkowej przez Klienta.

 

§ 4 Reklamacje i zwroty towarów

 1. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru, zakupionego za pomocą e-Karty Podarunkowej, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru w postaci Karty Podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 2. Podstawą uznania zwrotu towarów zakupionych przy użyciu e-Karty Podarunkowej VERONA (dot. zwrotów reklamacyjnych w Salonach VERONA) jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu poświadczającego zakup Towaru przy użyciu e-Karty Podarunkowej VERONA.
 3. W przypadku zwrotu towarów zakupionych przez Klienta przy użyciu e-Karty Podarunkowej zwrot ceny nastąpi poprzez zasilenie i wydanie Karty Podarunkowej.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem e-Karty Podarunkowej VERONA oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. e-Karta Podarunkowa VERONA nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3. e-Karta Podarunkowa VERONA w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest oficjalnym środkiem płatniczym. e-Karta Podarunkowa VERONA stanowi formę bonu towarowego.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowych pod adresem VERONA.pl oraz w Salonach VERONA. YES Biżuteria S.A. ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
 6. YES Biżuteria S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Salonach VERONA oraz na stronie internetowej VERONA.pl. Ewentualne aktualizacje regulaminu nie dotyczą transakcji przed dokonaną zmianą.