Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu Internetowego Verona.pl jest:

Spółka YES Biżuteria S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60-321 Poznań NIP: 778-01-71-607 REGON: 630182051 wpisana do KRS pod numerem: 0000743417, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4 579 480,00 zł w całości wpłaconym, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Tomasza Kwiatkiewicza, upoważnionego do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS, zwana w niniejszym Regulaminie "Sprzedawcą".


 

I Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto wymienionych definicji, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu.


 1. REGULAMIN - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy.

 2. STRONA - stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony - rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie.

 3. KANAŁY KOMUNIKACJI - określone w niniejszym regulaminie formy składania zamówień na odległość.

 4. REZERWACJA - każde zamówienie z odbiorem osobistym złożone przez Kupującego poprzez dostępne Kanały Komunikacji, w celu zarezerwowania określonego produktu na dany dzień odbioru. Umowa w tym przypadku zawierana jest w momencie odbioru osobistego w Salonie zgodnie z obowiązującymi warunkami zakupu w Salonie, określonymi odrębnym regulaminem.

 5. SKLEP - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.Verona.pl.

 6. SALON - sklep stacjonarny należący do sieci sklepów jubilerskich Verona, prowadzony na terenie Polski przez Sprzedawcę.

 7. PARTNER - sklep stacjonarny należący do Partnera sieci sklepów jubilerskich Verona, prowadzony na terenie Polski przez partnerów Sprzedawcy, działający na odrębnych zasadach, ustalonych indywidualnie przez Partnera.

 8. KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego Verona, dostępnego pod adresem www.Verona.pl.

 9. KONSUMENT - osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego Verona w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 10. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgłoszonej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 11. KUPUJĄCY - Klient, Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, lub Konsument.

 12. ZAMÓWIENIE - złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego Verona oferta zawarcia umowy sprzedaży.

 13. UŻYTKOWNIK - każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.

 14. UMOWA - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego Verona lub zawarta bezpośrednio w miejscu odbioru - w Salonie.

 15. PRODUKT - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego Verona.

 16. E-PARAGON - elektroniczny rachunek fiskalny.

 17. PARAGON - papierowy rachunek fiskalny.

 

II Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Verona, dostępny pod adresem: www.Verona.pl prowadzony jest przez spółkę YES Biżuteria S.A. - szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności, przedstawione są powyżej.

 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa międzynarodowego w oparciu o następujące regulacje:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, która określa w szczególności zasady zwrotu produktów,

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylającej dyrektywę 1999/44/WE,

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych.

 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę na podstawie niniejszego Regulaminu.

 4. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej.

 5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym Verona są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 6. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego Verona jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.

 7. Sprzedawca poświadcza jakość wybranych kamieni szlachetnych oraz pereł specjalnym Certyfikatem Verona. Ponadto, diamenty o masie powyżej 0,5 ct per sztuka, posiadają certyfikat niezależnego instytutu gemmologicznego IGI lub GIA.

 8. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego Verona wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 9. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Produktów oferowanych w Sklepie pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu. W tym celu Sklep ogranicza dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Produkcie tylko do Klientów, którzy posiadają aktywne konto klienta w ramach Sklepu i na którym zarejestrowano zakup danego Produktu w historii Zamówień.

 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać żadnych praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 11. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

  1. a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;

  2. b) mediację;

  3. c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

  4. d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej +48 800 007 707.


III REJESTRACJA


 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym Verona jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

  1. a) Imię

  2. b) Nazwisko

  3. c) Adres e-mail

  4. d) Hasło

 4. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera o promocjach i nowościach w Sklepie Internetowym Verona na adres mailowy podawany przy rejestracji.

 5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Użytkownika.

 6. W przypadku gdy dane Użytkownika, wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika, wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

 8. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia, zostaje określony sposób wysyłki.

 9. W zależności od kwoty zamówienia wysyłka może być darmowa lub płatna. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę znajdują się w pkt. 7 działu V Sposób Płatności.

 10. Opcjonalnie Klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie zamówienia.


IV ZAMÓWIENIA


 1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie:

  1. a) 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.Verona.pl;

  2. b) po zapoznaniu się z Regulaminem zakupów oraz Polityką Prywatności, zamieszczonych na stronie internetowej Verona.pl, Kupujący może złożyć zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykonując połączenie na numer +48 61 429 71 48 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 17:00. Warunkiem przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, podczas której Kupujący złoży zamówienie, jest wyrażenie zgody przez Kupującego na nagrywanie tej rozmowy. Celem złożenia zamówienia, podczas rozmowy telefonicznej, Kupujący podaje Sprzedawcy model i ilość, a w razie potrzeby inne parametry biżuterii, którą chce zakupić spośród oferty dostępnej w Sklepie, podaje dane do wysyłki, wskazuje sposób dostawy oraz formę płatności. Sprzedawca poinformuje Kupującego, jaki jest łączny koszt złożonego zamówienia oraz ewentualny koszt dla dostawy dla produktów i usług, który został przez niego wybrany. Kupujący wskazuje adres swojej poczty elektronicznej, na którą po złożeniu zamówienia otrzyma informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia nie jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży.

 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

 4. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Verona bez uprzedniej rejestracji albo po utworzeniu własnego konta.

 5. W celu wystawienia faktury VAT, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta zobowiązany jest do podania nazwy, adresu firmy oraz numeru NIP w ostatnim kroku podsumowania podczas składania zamówienia internetowego, w polu „Komentarz dla sprzedającego”.

 6. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.

 7. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów.

 8. Przy składaniu zamówienia Kupujący może skorzystać z kodów promocyjnych. Należy wówczas wpisać podany kod rabatowy, celem dokonania tańszego zakupu.

 9. Aby sfinalizować zamówienie, należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.

 10. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości danego Produktu dostępnego dla Zamówień, a w po przejściu do koszyka otrzyma podsumowanie wybranych Produktów. Jeżeli ilość Produktów jest ograniczona, Sklep zaznacza taką informację na stronie produktowej.

 11. Klient może dodać do swojego zamówienia kartkę z życzeniami z personalizowaną treścią. W przypadku użycia wulgaryzmów, Sprzedawca może odmówić wydrukowania życzeń zgłoszonych przez Klienta. W takiej sytuacji Klient otrzyma pusty bilecik do samodzielnego wypisania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w życzeniach. W szczególnych przypadkach Sprzedawca ma możliwość wyłączenia dostępności dodania kartki z życzeniami do zamówienia.

 12. Do wybranych produktów Klient może dodać opcję graweru. Informacja o takiej możliwości znajduje się bezpośrednio na karcie Produktu. W przypadku użycia wulgaryzmów, Sprzedawca może odmówić wykonania graweru zgłoszonego przez Klienta. W takiej sytuacji jeden z naszych Doradców Klienta skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia sytuacji. W szczególnych przypadkach Sprzedawca ma możliwość wyłączenia możliwości grawerunku.

 13. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie wiadomości e-mail do Kupującego z informacją zwrotną o treści: „Twoje zamówienie [NUMER ZAMÓWIENIA] zostało zrealizowane”. Powyższe nie dotyczy Zamówień z opcją odbioru w Salonie Verona. W tych przypadkach do zawarcia umowy i jej rozliczenia dochodzi w Salonie Verona, a tym samym wszelkie prawa Kupującego związane z takim zamówieniem są określone w Regulaminie - Zasady Sprzedaży w Salonie Verona, którego treść jest dostępna w każdym Salonie Verona oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego Verona.

 14. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru lub odebrać zamówiony towar w Salonie. W przypadku zamówienia z odbiorem w Salonie, Klient może odebrać biżuterię w ciągu 14 dni, od momentu potwierdzenia ze strony Obsługi wybranego Salonu możliwości odbioru zamówienia.

 15. Sprzedawca w wybranym okresie, z ważnej przyczyny może zaprzestać realizacji usługi odbioru zamówionego Towaru w Salonie. Powyższe zostanie wyraźnie zakomunikowane Klientowi przed dokonaniem zamówienia.

 16. Kamienie szlachetne są naturalną odmianą skał i minerałów, stąd z uwagi na ich indywidualność może okazać się obiektywnie niemożliwym uzyskanie elementu będącego dokładnym odwzorowaniem modelu, znajdującego się w ofercie Sklepu Internetowego Verona. Sklep Internetowy Verona, w przypadku takiej sytuacji po uprzedniej zgodzie Klienta może zaproponować Klientowi kamień nieco różniący się od tego, znajdującego się w ofercie. Właściwości takiego kamienia będą wówczas zachowywać taką samą lub wyższą wartość rynkową. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na zastąpienie kamienia zamówionego proponowanym, może bez żadnych konsekwencji odstąpić od zawartej umowy ze sklepem.

 17. Prezentowane na stronach Sklepu Internetowego Verona zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja brylantów w specjalnych grafikach, dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). Oddaje ją w przybliżeniu monitor o przekątnej 15,4 cala i rozdzielczości 1280 × 800 pikseli, przy domyślnych ustawieniach przeglądarki. Wizualizacja ta ukazuje przybliżoną jakość kamieni. Z uwagi na proces powstawania biżuterii - wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie - poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosi się Kupującego o kontakt ze Sklepem Internetowym Verona.

 18. W sytuacji obioru Towaru w Salonie Kupujący może zrezygnować z zakupu aż do chwili przyjęcia Towaru.

 19. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się kolejnego dnia roboczego.

 20. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Verona jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego. W przypadku Umowy zawartej w wybranym Salonie, zawartej po wcześniejszej Rezerwacji produktu z wykorzystaniem Sklepu Internetowego Verona, dniem zawarcia i dniem wykonania Umowy jest dzień odbioru przez Kupującego produktu w Salonie.


V SPOSÓB PŁATNOŚCI


 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT). Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Klientowi w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu Zamówienia.

 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

  1. a) za pośrednictwem systemu transakcyjnego Przelewy24;

  2. b) płatność za pobraniem u kuriera - gotówka, BLIK;

  3. c) płatność przy odbiorze w wybranym Salonie - gotówka, karta płatnicza.

 3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje), według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 5. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” punktu 2, brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 5 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego Produktu.

 6. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar w Sklepie Internetowym Verona. Sprzedawca, będąc otwartym na potrzeby Kupującego, może prowadzić z nim indywidualne uzgodnienia dotyczące sposobów zapłaty.

 7. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na poziomie koszyka, oraz są umieszczone w potwierdzeniu złożenia zamówienia, które Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail.


VI REALIZACJA DOSTAWY


 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon w formie elektronicznej lub na życzenie Klienta faktura. Paragon lub faktura jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie paragonów i faktur w formie elektronicznej.

 3. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej GLS Poland lub InPost Paczkomat ® 24/7. Szczegółowe informacje na temat dostawy są dostępne w aktualnie obowiązujących regulaminach przewoźników GLS i InPost.

 4. Koszty związane z wysyłką Zamówienia na terenie Polski zależne są od wartości Zamówienia i są widoczne w koszyku po dodaniu produktu lub produktów.

 5. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską. Koszty wysyłki za granicę widoczne są w koszyku po dodaniu produktu lub produktów oraz uzupełnieniu zagranicznego adresu do wysyłki zamówienia. Koszty wysyłki za granicę pokrywa Kupujący.

 6. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy rezygnuje z Zamówienia. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie wysłane do Klienta w terminie zaproponowanym przez Sprzedawcę.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, lub w inny ustalony przez Strony sposób.

 8. Sprzedawca, mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.

 9. Termin wysyłki zamówienia jest wskazany przy danym Produkcie. Do terminu wysyłki należy doliczyć czas dostawy zależny od wybranego sposobu i miejsca transportu. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki znajdują się w zakładce Zakupy online.

 10. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 61 429 71 48 bądź na adres e-mail: kontakt@verona.pl.

 11. Kupujący, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 61 429 71 48 bądź na adres e-mail: kontakt@verona.pl.


VII REKLAMACJE


 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami lub z Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

 2. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową w chwili jego dostarczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta i ujawnionego w ciągu dwóch lat od tej chwili.

 3. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru, lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

 4. Towar jest zgodny z umową, jeżeli:

  1. 1) zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

  2. 2) zgodna z umową pozostaje w szczególności jego: przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował;

  3. 3) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

  4. 4) występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

   1. a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

   2. b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

   3. c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o zawarciu umowy;

  5. 5) został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

  6. 6) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 5. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 4 powyżej wyłącznie w sytuacji gdy:

  1. a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub, oceniając rozsądnie, nie mógł znać;

  2. b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

  3. c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

 6. Towar jest niezgodny z umową także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 7. W przypadku Umowy z Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie, w momencie zakupu, spoczywa na Konsumencie lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

 8. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, może żądać jego naprawy lub wymiany.

 9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 12. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie, lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta towar na swój koszt.

 13. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  1. a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;

  2. b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;

  3. c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

  4. d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;

  5. e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

 14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

 15. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o obniżeniu ceny.

 16. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

 18. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 19. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 20. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny. W celu skorzystania z bezpłatnej przesyłki za pomocą kuriera prosimy o kontakt z Zespołem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 17:00, na czacie Sklepu Internetowego Verona, pod adresem mailowym: kontakt@verona.pl lub numerem telefonu +48 61 429 71 48.

 21. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

 22. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie za uzasadnione.

 23. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 24. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego - od dnia, w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

 25. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.

 26. Adresem reklamacyjnym jest: Verona, ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań z dopiskiem „Dział Reklamacyjny”.

 27. Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Celem funkcjonowania platformy ODR jest umożliwienie bezstronnego, pozasądowego, skutecznego i szybkiego rozstrzygania sporów przez Internet pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorcą, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.


VIII GWARANCJA


 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego Verona, które posiadają oryginalną kartę gwarancyjną producenta, są objęte gwarancją Producenta. Producent udziela gwarancji na zakupiony produkt na okres wskazany w warunkach gwarancji. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na zasadach opisanych w dziale VII - Reklamacje.

 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione na karcie gwarancyjnej, wystawionej przez gwaranta.


IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW


 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, na podstawie art. 27 w związku z art. 38a ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Termin zwrotu produktów podlegających sprzedaży w szczególnych warunkach, o których Sprzedawca poinformował Kupującego, przed dokonaniem Zamówienia np. w ramach przekazania dochodu ze sprzedaży na cele charytatywne wynosi 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@verona.pl bądź też listownie na adres: Verona - Sklep Internetowy, ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań.

 2. Sklep Internetowy Verona mając na uwadze komfort Klienta, może wydłużyć ustawowy termin zwrotu Produktów. O wydłużonym terminie zwrotu Produktów, Klient informowany jest na stronie: https://verona.pl/pages/zakupy-online. Obecnie jest to 100 dni od odebrania zamówienia przez Klienta.

 3. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępnym również pod adresem www.Verona.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

 5. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ma obowiązek zwrócić produkt, lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

 6. Sprzedawca, mając na uwadze wygodę i komfort Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta umożliwia mu udogodnienia przewidziane w pkt poniższym. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może:

  1. a) Zamówić bezpłatny zwrot przez kuriera GLS. W tym przypadku należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, który jest załącznikiem niniejszego regulaminu oraz skontaktować się z doradcą klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 17:00, na czacie Sklepu Internetowego Verona, pod adresem mailowym: kontakt@verona.pl lub numerem telefonu +48 61 429 71 48;

  2. b) Zamówić bezpłatny zwrot za pomocą InPost Paczkomat ® 24/7. W tym przypadku należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, który jest załącznikiem niniejszego regulaminu oraz postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie Szybkie Zwroty InPost;

  3. c) Dostarczyć zwracaną biżuterię do Salonu wraz z dowodem zakupu (w postaci paragonu/ e-paragonu) i na miejscu wypełnić formularz zwrotu. Doradcy przekażą zwracaną biżuterię do Sklepu Internetowego Verona. Dopiero gdy zwracana biżuteria dotrze do Sklepu Internetowego Verona, uruchomiona zostanie procedura zwrotu środków. Transakcja nie będzie finalizowana w Salonie. Biżuterię należy dostarczyć wraz z dowodem zakupu (w postaci paragonu/ e-paragonu), metką oraz Certyfikatem Autentyczności Verona lub Certyfikatem IGI lub GIA, jeśli takie zostały dołączone do zamówienia.

 7. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

  1. a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

  2. b) w przypadku wybrania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

  3. c) Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa w pkt. 7 powyżej;

  4. d) W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zamówienia zagranicznego skutkującym zwrotem przesyłki z zagranicy, przy jednoczesnym zwrocie zamówienia do Sprzedawcy wysłanym na własną rękę, z pominięciem elektronicznego formularza zwrotu, koszty przesyłki ponosi Konsument.

 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem, lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Świadczenia wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlegają odstąpieniu od Umowy.

  Produktami takimi są:

  1. a) produkty wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, zawierające w szczególności indywidualne grawery;

  2. b) produkty niewystępujące w standardowej ofercie Sklepu Internetowego Verona sprowadzane na specjalne zamówienie Kupującego;

  3. c) produkty o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego tj. ściśle związanych z jego osobą.

 11. Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w dziale VII Reklamacje, w związku z niezgodnością towaru z umową.


X ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego Verona dostępnego pod adresem www.Verona.pl następujące Usługi Elektroniczne:

  1. a) założenie i prowadzenie konta w Sklepie internetowym;

  2. b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;

  3. c) newsletter.

 2. Świadczenie Usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.

 3. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8, lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024 × 768 pikseli.

 4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Verona w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego Verona poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie, lub umieszczanie w Sklepie Internetowym Verona niezamówionej informacji handlowej.

 5. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Verona poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@verona.pl lub pisemnie na adres: Verona, ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

 6. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@verona.pl lub pisemnie na adres: Verona, ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań.

 7. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

 8. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.


XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie, może usunąć swoje konto.

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według siedziby Sprzedawcy.

 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

  1. a) telefon: +48 61 429 71 48;

  2. b) e-mail: kontakt@verona.pl;

  3. c) pisemnie na adres: Verona, ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań „Sklep Internetowy Verona.pl”.

 5. Nazwa Sklepu Internetowego Verona, adres, pod którym jest dostępny: www.Verona.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
W celu pobrania aktualnego regulaminu sklepu internetowego Verona prosimy kliknąć link. 
W celu zapoznania się z formularzem odstąpienia od umowy prosimy kliknąć link. 
W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawa do odstąpienia od umowy prosimy kliknąć link. 
W celu zapoznania się z formularzem reklamacyjnym prosimy kliknąć link. 
W celu zapoznania się z regulaminem dla zamówień złożonych przed 01 stycznia 2023 prosimy kliknąć link.