Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Dokładamy wszelkich starań, aby biżuteria oferowana Państwu na Verona.pl oraz w Salonach Verona była najwyższej jakości. Jeśli w Państwa ocenie jej jakość nie jest w pełni satysfakcjonująca, uprzejmie prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń. Poniższe informacje to jedynie kilka najważniejszych uregulowań dotyczących praw i obowiązków Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta oraz Sprzedawcy. Wszystkie regulacje w zakresie reklamacji zostały opisane szczegółowo w Regulaminie Sklepu. Zachęcamy do zapoznania się z dokładnymi informacjami regulującymi odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.


 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta za sprzedany towar, zgodnie z zasadami odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową obowiązuje w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie niezgodności towaru z umową przedawnia się z upływem 6 lat od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli:

  1. 1) zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

  2. 2) zgodna z umową pozostaje w szczególności jego: przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował;

  3. 3) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

  4. 4) występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

   1. a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

   2. b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

   3. c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o zawarciu umowy;

  5. 5) został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

  6. 6) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 4. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru, lub charakterem braku zgodności towaru z umową. W sytuacji stwierdzenia niezgodności po upływie dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy obowiązek wykazania, że niezgodność istniała w towarze w momencie zakupu, spoczywa na Konsumencie.

 5. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana wykazuje niezgodność towaru z umową, może: żądać naprawy lub wymiany, przy czym Sprzedawca może wybrać czy towar zostanie naprawiony lub wymieniony. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  1. 1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

  2. 2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

  3. 3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

  4. 4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany;

  5. 5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

 7. Sprzedawca zaleca w miarę możliwości dołączenie opisu niezgodności towaru z umową do reklamowanego towaru.

 8. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie za uzasadnione.W przypadku naprawy lub wymiany reklamowanego towaru Sprzedawca jest obowiązany dokonać wymiany lub naprawy w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

 9. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

 10. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 11. W przypadku zatajenia niezgodności towaru z umową przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień opisanych w ustawie o prawach konsumenta.

 12. Adresem reklamacyjnym jest: Verona.pl. ul. Świerzawska 1 60-321 Poznań.

 13. Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

  Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Celem funkcjonowania platformy ODR jest umożliwienie bezstronnego, pozasądowego, skutecznego i szybkiego rozstrzygania sporów przez Internet pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorcą, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji produktów zakupionych na Verona.pl znajdują się w regulamine.W celu zapoznania się z formularzem reklamacyjnym, prosimy kliknąć link.