Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Słowniczek

Wydawca - YES Biżuteria S.A., z siedzibą przy ul. Świerzawskiej 1, 60-321 wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743417, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 4 579 480,00 zł w całości wpłacony, duży przedsiębiorca w rozumieniu art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która wydaje Kartę Podarunkową VERONA.

Karta Podarunkowa VERONA - bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do realizacji zakupu Towarów i/lub Usług w Salonach VERONA zwany dalej “Karta Podarunkowa VERONA”.

Nabywca - osoba, firma lub instytucja, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową VERONA w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości doładowania Karty Podarunkowej VERONA.

Użytkownik - każdorazowy okaziciel Karty Podarunkowej VERONA.

Wartość do wykorzystania - przypisana na karcie podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć u Wydawcy towary i/lub Usług przy użyciu Karty Podarunkowej VERONA.

Transakcja - dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej VERONA operacja polegająca na dokonaniu płatności Kartą Podarunkową za towary i/lub Usługi oferowane przez Wydawcę poprzez obniżenie wartości Karty Podarunkowej o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów.

Towary - biżuteria oraz usługi oferowane do sprzedaży z oferty własnej w Salonach VERONA (z wyłączeniem zegarków innych niż Domani i Kart Podarunkowych).

Zabezpieczenia karty:

1) Indywidualny Numer przypisany do danej karty (pod kodem kreskowym).

2) Trzycyfrowy kod zabezpieczający przypisany indywidualnie do Karty Podarunkowej VERONA.

3) Kod PIN - pod “zdrapką”, przypisany do karty - wykorzystywany do potwierdzenia płatności przez Klienta w sklepie internetowym na VERONA.pl.

§ 1 Warunki ogólne

 1. Karta Podarunkowa VERONA może być użyta wyłącznie w Salonach VERONA (pełna lista na: https://verona.pl/pages/salony/): z wyłączeniem: M1 Kraków oraz Kamienna Góra.
 2. Karta Podarunkowa VERONA nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części (z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 Regulaminu) oraz nie można dokonać zwrotu Karty Podarunkowej VERONA.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe VERONA, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.
 4. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Podarunkowej VERONA.
 5. Karta Podarunkowa VERONA posiada termin ważności 24 miesiące od dnia zasilenia środkami pieniężnymi.
 6. Saldo oraz termin ważności karty można sprawdzić na stronie https://boncard.pl/saldo-bonu/.

 

§ 2 Karta Podarunkowa VERONA

 1. Właścicielem Karty Podarunkowej VERONA jest Wydawca. Nabywca lub Użytkownik jest dysponentem Karty Podarunkowej VERONA. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości zasilenia nabywanej Karty Podarunkowej VERONA.
 2. Zapłata za Kartę Podarunkową VERONA może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej/karty kredytowej akceptowanej przez VERONA.
 3. Płatność za Kartę Podarunkową VERONA nie może być dokonana przy użyciu innej Karty lub e-Karty Podarunkowej.
 4. Karta Podarunkowa VERONA nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 5. Aktywacja Karty Podarunkowej VERONA następuje z momentem zakupu Karty Podarunkowej VERONA przez Nabywcę.
 6. Kartę Podarunkową VERONA można doładować wyłącznie jednorazowo w momencie aktywacji. Nie ma możliwości wielokrotnego doładowania zakupionej Karty Podarunkowej VERONA.
 7. Karta Podarunkowa VERONA po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w sieci VERONA. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej VERONA na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy i/lub Użytkownika.
 8. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej VERONA. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe VERONA, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone po ich przekazaniu Nabywcy.
 9. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej VERONA po jej przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia Karty Podarunkowej VERONA przez osoby postronne. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej VERONA, o których mowa powyżej Karta Podarunkowa VERONA nie podlega wymianie na nową.

 

§ 3 Zakup Karty Podarunkowej VERONA

 1. Zasilenie Karty Podarunkowej VERONA jest możliwe jednorazowo, wielokrotnością kwoty 50 zł. W przedziałach od 50 zł do 5 000 zł.
 2. Przy zakupie Karty Podarunkowej VERONA nie są uwzględniane żadne rabaty.
 3. W momencie zakupu Karty Podarunkowej VERONA następuje aktywacja karty.
 4. Karta Podarunkowa VERONA jest ważna przez okres 24 miesięcy od dnia aktywacji.
 5. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia, bezpośrednio w Salonie VERONA, aktualnej wysokości kwoty pozostałej do wykorzystania na Karcie Podarunkowej VERONA.

 

§ 4 Płatność Kartą Podarunkową VERONA

 1. Kartą Podarunkowa VERONA może zostać wymieniona na dowolną biżuterię lub usługę oferowaną w Salonach.
 2. Przy realizacji Karty Podarunkowej VERONA, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty Podarunkowej VERONA.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą/kredytową lub inną Kartą lub e-Kartą Podarunkową VERONA, gdy wartość zakupu towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość na Karcie Podarunkowej VERONA.
 4. Nabywca lub Użytkownik może posłużyć się Kartą Podarunkową VERONA wielokrotnie dokonując płatności do wyczerpania środków na Karcie Podarunkowej VERONA w okresie jej ważności.
 5. Nabywca lub Użytkownik, podczas jednej płatności za towar lub usługę, może połączyć kilka Kart Podarunkowych VERONA lub e-Kart Podarunkowych VERONA - wykorzystując określone wartości dostępne na ww. kartach podarunkowych.
 6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą Podarunkową VERONA w przypadku braku środków na karcie, upływu terminu ważności karty, czy też przejściowych technicznych możliwości realizacji płatności Kartą Podarunkową VERONA (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym VERONA, uszkodzenia Karty Podarunkowej VERONA). Przejściowe przeszkody techniczne nie mają wpływu na ewentualne roszczenia dotyczące możliwości wykorzystania Karty Podarunkowej przez Klienta.

 

§ 5 Aktywacja Kart Podarunkowych VERONA

 1. Karty Podarunkowe VERONA są tylko i wyłącznie na okaziciela. Wydawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie Karty Podarunkowej VERONA.
 2. Nabywca otrzymuje aktywną kartę podarunkową.
 3. Potwierdzeniem aktywacji Karty Podarunkowej VERONA jest nota księgowa.

 

§ 6 Rozliczenia Kart Podarunkowych VERONA

 1. Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej VERONA otrzymuje od VERONA notę księgową lub inny niefiskalny dokument sprzedaży, potwierdzający nabycie oraz wartość zasilenia nabywanej Karty Podarunkowej VERONA.

 

§ 7 Reklamacje i zwroty towarów

 1. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru, zakupionego za pomocą Karty Podarunkowej VERONA, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru w postaci Karty Podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe w gotówce.
 2. Podstawą uznania zwrotu towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej VERONA (dot. zwrotów reklamacyjnych w Salonach VERONA) jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu poświadczającego zakup Towaru przy użyciu Karty Podarunkowej VERONA.
 3. Istnieje możliwość wymiany nietrafionego zakupu dokonanego w Salonach VERONA na Kartę Podarunkową VERONA. Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu Towaru w postaci Karty Podarunkowej o wartości wymienianego Towaru.
 4. W przypadku zwrotu towarów zakupionych przez Klienta przy użyciu Karty Podarunkowej zwrot ceny nastąpi poprzez zasilenie i wydanie nowej Karty Podarunkowej.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Karty Podarunkowej VERONA oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Karta Podarunkowa VERONA nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3. Karta Podarunkowa VERONA w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest oficjalnym środkiem płatniczym. Karta Podarunkowa VERONA stanowi formę bonu towarowego.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem VERONA.pl oraz w Salonach VERONA. VERONA ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez VERONA, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Salonach VERONA oraz na stronie internetowej VERONA.pl Ewentualne aktualizacje regulaminu nie dotyczą transakcji przed dokonaną zmianą.